محصولات ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ در صنایع وکاربردهای  سیستم احضار پرستار و سوپروایزری،انبارها و مراکز نگهداری مواد،بتن سازی و آسفالت و معادن،کشاورزی و دامداری،هواشناسی و راه داری جاده ها و ترافیک،اتوماسیون برق صنعتی (EMS)،اتوماسیون ساختمان (خانه هوشمند) BMS و ... قابل بکارگیری است

ترانسمیتر ورودی/ خروجی آنالوگ و دیجیتال