هواشناسی و راه داری جاده ها و ترافیک

<div style="text-align: center;"> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 500px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right; width: 245px;"> <strong><a href="http://tika-eng.ir/aboutus/Weather-road-traffic-control/Collect-record-data-from-remote/recording/lang/Fa">* جمع آوری و ثبت اطلاعات از راه دور</a><br /> <a href="http://tika-eng.ir/aboutus/Weather-road-traffic-control/temperature,humidity-wind-speed/humidity-wind-speed/lang/Fa">* مانیتورینگ رطوبت و دما و سرعت باد</a><br /> <a href="http://tika-eng.ir/aboutus/Weather-road-traffic-control/Lights-remote-control-panel/remote-control/lang/Fa">* کنترل چراغ ها و تابلو ها از راه دور</a><br /> <a href="http://tika-eng.ir/aboutus/Weather-road-traffic-control/Detection-of-rain/detect-rain/lang/Fa">* تشخیص بارش باران</a></strong></td> <td style="width: 248px;"> <img alt="" src="http://tika-eng.ir/userimages/tika/Tika_92-12-05/Introduction_92-12-04/Picture_Application/Weather__3.png" style="width: 140px; height: 146px;" /></td> </tr> </tbody> </table> </div>

توسط : admin | تاریخ : 1394/01/17 | نظرات  (0 )